วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คำนำ

คำนำ 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการความรู้ (Technology for Knowledge Management) รหัสวิชา 4204–2007 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดท ามาเพื่อศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีส าหรับบริหารจัดการความรู้ โดยเนื้อหามีทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 หลักการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หน่วย ที่ 4 องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดการความรู้ และหน่วยที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้จัดท าหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีส าหรับบริหาร จัดการความรู้ ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้